หน้าหลัก
พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานในสังกัด

 > ฝ่ายอำนวยการ
 > ฝ่ายสารบรรณ1
 > ฝ่ายสารบรรณ2
 > ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ
 > กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ

ข่าวสาร

 > ปฏิทินพิธีการ
 > ภารกิจห้องประชุม
 
> กฎหมายและระเบียบ
 
> คู่มือ/ เอกสารแจ้งเวียน
 
> ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 >
เว็บไซต์แนะนำ

สลก.เหล่าทัพ

 > สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 > สลก.กองทัพไทย
 
> สลก.กองทัพบก
 
> สลก.กองทัพเรือ
 
> สลก.กองทัพอากาศ

เอกสาร Download   กฎหมายและระเบียบ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรองตำรวจ
  สาร ผบ.ตร. ประจำปี 2559
  คู่มือพิธีการ (งานพระราชพิธี)
  คู่มือพิธีการตำรวจที่ควรรู้
  คู่มืองานพิธีการ สลก.ตร.
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2
  ระเบียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณที่ 54 งานสารบรรณ
  ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียนการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 28 การรายงานประจำปี
  แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการ
  บรรยายสารบรรณ(หนังสือภายนอก)
  บรรยายสารบรรณ (หนังสือภายใน)
  บรรยายสารบรรณ (การรับ-การส่ง)
  บรรยายสารบรรณ (การเขียนหนังสือราชการ)
  คู่มือระบบสืบค้น
   

 

 


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF ROYAL THAI POLICE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]