ฝ่ายอำนวยการ           ฝ่ายสารบรรณ 1          ฝ่ายสารบรรณ 2          ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ          กลุ่มงานวิชาการและสารบรรณ

ฝส.2)

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                    1. งานธุรการและงานสารบรรณ งานเลขานุการของ สนง.ตร. และงานโต้ตอบหนังสือ นอกเหนือจาก
  งานท่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสารบรรณ 1
                    2. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆในการประชุมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.
  ร่วมเป็นกรรมการ
                    3. งานรวบรวมติดตาม จัดเก็บ และค้นหางานของผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร.
                    4. งานแจ้งการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทนที่เกี่ยวกับงาน
   ในหน้าที่
                    5. งานอื่นที่ได้รับมอบห

ติดต่อฝ่ายสารบรรณ 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ได้ที่
อาคาร 17 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปรุทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1274


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]