หน้าหลัก
 
หน่วยงานในสังกัด

 > ฝ่ายอำนวยการ
 > ฝ่ายสารบรรณ1
 > ฝ่ายสารบรรณ2
 > ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ
 > กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ

ข่าวสาร

 > ปฏิทินพิธีการ
 > ภารกิจห้องประชุม
 
> กฎหมายและระเบียบ
 
> เอกสารแจ้งเวียน
 
> ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 >
เว็บไซต์แนะนำ

สลก.เหล่าทัพ

 > สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 > สลก.กองทัพไทย
 
> สลก.กองทัพบก
 
> สลก.กองทัพเรือ
 
> สลก.กองทัพอากาศ

1 พ.ย.59 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF ROYAL THAI POLICE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]