ฝ่ายอำนวยการ     /     ฝ่ายสารบรรณ 1     /     ฝ่ายสารบรรณ 2     /     ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ     /     กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ

       


        
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          1. งานโต้ตอบหนังสือ และประมวลเสนอ ตร. เพื่อสั่งการหรือเพื่อทราบตามกำหนดลักษณะงานและการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
          2. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการประชุมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ร่วมเป็นกรรมการ
          3. งานรวบรวมติดตาม จัดเก็บ และค้นหางานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.
          4. งานแจ้งการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทนที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
          5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
           

 

 ติดต่อ ฝ่ายอำนวยการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
อาคาร 17 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปรุทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205-2706


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF ROYAL THAI POLICE SECRETARY

491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]