ฝ่ายอำนวยการ           ฝ่ายสารบรรณ 1          ฝ่ายสารบรรณ 2          ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ          กลุ่มงานวิชาการและสารบรรณ


        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาพิจารณาและเผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
   มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้คำปรึกษา และตอบข้อหารือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
   และคำสั่งที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                    งานจัดทำคำกล่าว โอวาท ประกาศ เนื่องในโอกาศต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
                    งานจัดทำเอกสารคู่มือ หรือตำราทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
   ข่าวสารของทางราชการ เพื่อเผยแพร่วิชาการให้หน่วยงานต่าง ๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                    งานกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้กับสำนักงานผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการ
                    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ ได้ที่
อาคาร 17 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปรุทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1014


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]