ฝ่ายอำนวยการ     /     ฝ่ายสารบรรณ 1     /      ฝ่ายสารบรรณ 2     /      ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ     /     กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ

 

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ งานถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการต่าง ๆ และบริการการประชุม และงานอำนวยความ สะดวก
ผู้บังคับบัญชา
          โดยแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบออกเป็น 3 งาน ดังนี้
          1. งานจัดบริการการประชุมา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              - การจัดตารางการประชุม
              - งานการจัดสถานที่การประชุม
              - งานการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
          2. งานพิธีการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              - งานเฝ้าในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
                * งานพิธีรับ - ส่งมอบ หนาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
                * งานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวาระที่ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งผู้กำกับการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                * งานวันตำรวจ
                * งานตอนขอบคุณและชมเชยข้าราชการตำรวจที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก ชมเชยมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
              - งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. มอบ
หมาย

 

 ติดต่อ ฝ่ายอำนวยการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
อาคาร 17 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปรุทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205-2706


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF ROYAL THAI POLICE SECRETARY

491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]