1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561
 5. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554
 6. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2556 
 7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556
 8. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
 9. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

คู่มือ

 1. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (สำหรับผู้ใช้งาน)
 2. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
 3. คู่มือการฝึกพระราชทาน พ.ศ. 2560
 4. คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและกำลังพล

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557-2566
 2. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

เอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณแผนงาน

พ.ศ.2565

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารอื่นๆ

 1. ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 4. การขอใช้สัญญาณไฟวับวาบ เสียงสัญญาณ ไซเรน รถฉุกเฉิน