ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.อ.ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
พ.ต.อ.จีระศักดิ์ เหล่าทัพ
พ.ต.อ.ณัฐนันท์ เปรมกมล
พ.ต.อ.หญิง ธนิตาภรณ์ แสงพิทักษ์
พ.ต.อ.หญิง ปวีณา เนตินันทน์

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.หญิง สุภาพ งามภักดี

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง พัชนีย์ สุวรรณธานี

ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 1

พ.ต.อ.หญิง พัชรี นรินทรางกูร

ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 2

พ.ต.อ.หญิง ปิยะรัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์

ผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ

พ.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ เหล่าทัพ

ผู้กำกับการ กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ