พ.ต.อ. โมรา ดุลลัมพะ
10 ก.ย. 2591- 3 ก.ค. 2498
LINE_ALBUM_รวม ลก.ตร._๒๒๑๑๐๗_38
พล.ต.ต.พิชัย กุลละวณิชย์
3 ก.ค.2494- 18 ม.ค. 2497
พล.ต.จ.จง วีรยุทธ์
18 ม.ค. 2497-5 ก.ค. 2500
พล.ต.จ.ศิริ คชหรัญ
5 ก.ค.2500 - 22 ก.ย. 2500
LINE_ALBUM_รวม ลก.ตร._๒๒๑๑๐๗_35
พ.ต.อ.พิศิษฐ กรดิลก
22 ก.ย.2500 - 12 ม.ค. 2502
พ.ต.อ.ศรีสุข มหินทรเทพ
12 ม.ค.2502 - 5 มี.ค. 2502
พล.ต.ต.ศิริ สุขาศาสน์
5 มี.ค. 2502 - 27 ก.ค.2509
พล.ต.ต.กริช ปัจฉิมสวัสดิ์
27 ต.ค.2509 - 8 ม.ค.2516
LINE_ALBUM_รวม ลก.ตร._๒๒๑๑๐๗_31
พล.ต.ต.ชิตพงษ์ บุญมา
8 ม.ค.2516 - 26 ต.ค. 2516
พล.ต.ต.ชูลิต ปราณีประชาชน
27 ต.ค.2516 - 30 มิ.ย. 2519
พล.ต.ต.สุวัฒน์ รัตนไชย
30 มิ.ย.2518 - 21 มิ.ย. 2519
พล.ต.ต.เอนก ประกายสาธก
21 มิ.ย.2519 - 9 พ.ย.2519
พล.ต.ต.สนั่น ตู้จินดา
8 พ.ย. 2519 - 3 เม.ย. 2523
พล.ต.ต.ประจักรา บุญนาค
3 เม.ย. 2523 - 1 ต.ค. 2526
พล.ต.ต.นิรดม ตันตริก
1 ต.ค. 2526 - 2 ต.ค. 2537
พล.ต.ต.พจน์ บุญยะจินดา
2 ต.ค. 2527 - 2 ต.ค. 2529
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ยมกกุล
2 ต.ค. 2529 - 2 ต.ค. 2530
พล.ต.ต.ณรงค์วิช ไทยทอง
3 ต.ค.2530 - 16 ต.ค. 2532
พล.ต.ต.พิบูลย์ สุรทิณฑ์
16 ต.ค. 2532 - 10 ต.ค. 2523
พล.ต.ต.กิตติโชติ แสงนิล
10 ต.ค.2533 - 30 ก.ย. 2534
พล.ต.ต.วราฤทฑธิ์ จารุวัสตร์
1 ต.ค. 2534 - 2 ต.ค. 2536
พล.ต.ต.พิชิต ควรเดชะคุปต
2 ต.ค. 2536 - 1 ต.ค.2538
พล.ต.ต.บรรจง สุขศิริ
1 ต.ค. 2538 - 5 ต.ค. 2539
พล.ต.ต.ปรัชญา สุทธปรีดา
4 ต.ค.2539 - 28 ม.ค. 2540
พล.ต.ต.มาโนช ไกรวงศ์
29 ม.ค.2540 - 31 พ.ค. 2540
พล.ต.ต.เอก อังสนานนท์
31 พ.ค. 2540 - 1 ต.ค. 2541
พล.ต.ต.กระการ วิเศษรัตน์
2 ต.ค. 2541 - 31 ต.ค. 2542
พล.ต.ต.วิเชียร สมานพงษ์
14 ต.ค. 2542 - 2 ต.ค. 2543
พล.ต.ต.อรรถพร อุทยานานนท์
3 ต.ค. 2543
พล.ต.ต. พจนารถ หวลมานพ
1 ต.ค.2544 - 30 ต.ค. 2547
พล.ต.ต.ประวุฒิ ถาวรศิริ
1 ต.ค.2547 - 30 ก.ย.2550
พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล
1 ต.ค.2550 - 30 ก.ย.2551
พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก
1 ต.ค. 2551 - 24 พ.ย. 2552
พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่
25 พ.ย.2552 - 31 ต.ค.2553
พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์
1 พ.ย.2553 - 22 ก.พ. 2555
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย
23 ก.พ. 2555 - 30 ก.ย.2555
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
1 ต.ค.2555 - 30 ก.ย.2556
พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
1 ต.ค.2556 - 31 ต.ค. 2558
พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์
1 พ.ย.2558 - 31 ก.ค. 2560
พล.ต.ต.รัฐวัฒน์ การดี
1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง
1 ต.ค.2562 - 30 ก.ย. 2564
พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี
1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน