อำนาจหน้าที่

    สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

    มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและราชการอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าว ให้รวมถึง

    1. ดำเนินเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานประชุม และงานพิธีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    3. ปฏิบัติราชการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย