หน้าหลัก หน่วยงานในสังกัด ผู้บังคับบัญชา บริการประชาชน ดาวน์โหลด ติดต่อเราพลตำรวจตรี พงษ์สยาม มีขันทอง
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด
it
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 ปฏิทินพิธีการ
 ระเบียบและกฎหมาย
 ข้อมูลข่าวสาร สลก.ตร.
 เว็ปไซต์แนะนำ
 บริการประชาชน
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ
.2564

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร.
การรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต
หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว21 เรื่องการรับส่งหนังสือราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต ของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 2561
เจตจำนงสุจริต การฝึกยุทธวิธี
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
2561
คู่มือการฝึกยุทธวิธีประจำสถานี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556-2561  
อ่านทั้งหมด

กิจกรรม สลก.ตร.
   
 
คลิปข่าว

ผบ.ตร. มอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำปี 2564
 
หยุดเชื้อเพื่อชาติ
อ่านทั้งหมด
สาระน่ารู้ ข่าวประกวดราคา
   
   
   

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลองค์กร สลก.เหล่าทัพ ข้อมูลอื่น

ติดตามเรา

ภารกิจห้องประชุม ผู้บริหารองค์กร สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มืองานพิธีต่าง ๆ CIO สลก.กองทัพไทย แนะนำเว็ปไซต์
กฎหมายและระเบียบ หน่วยงานในสังกัด สลก.กองทัพบก ผังเว็ปไซต์
ปฏิทินพิธีการ   สลก.กองทัพเรือ ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาต
  สลก.กองทัพอากาศ แผนที่

491/2 อาคาร 3 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 1083     E-mail: [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : 0 2205 1505

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ 5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
Background จาก https://bluefx.net/store/virtual-studios/3-animated-backgrounds-free-sample