หน้าหลัก หน่วยงานในสังกัด ผู้บังคับบัญชา บริการประชาชน ดาวน์โหลด ติดต่อเราพลตำรวจตรี พงษ์สยาม มีขันทอง
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 ปฏิทินพิธีการ
 ระเบียบและกฎหมาย
 ข้อมูลข่าวสาร สลก.ตร.
 เว็ปไซต์แนะนำ
 บริการประชาชน

ผู้บังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก วัชรินทร์ ประสพดี
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก ธนวัฒน์ วัฒนกุล
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก ธีระเดช อภิภัคกุล
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก สิริศักดิ์ ดีสิริ
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก คมสันต์ ร่วมสนิท
ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย

พันตำรวจเอกหญิง สุธาสินี บัวช่วย
ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 1
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย

พันตำรวจเอกหญิง พัชรี นรินทรางกูร
ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 2
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย

พันตำรวจเอกหญิง พิกุล แสนแก้ว
ผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย

พันตำรวจเอก ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
ผุู้กำกับการ กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลองค์กร สลก.เหล่าทัพ ข้อมูลอื่น

ติดตามเรา

ภารกิจห้องประชุม ผู้บริหารองค์กร สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มืองานพิธีต่าง ๆ CIO สลก.กองทัพไทย แนะนำเว็ปไซต์
กฎหมายและระเบียบ หน่วยงานในสังกัด สลก.กองทัพบก ผังเว็ปไซต์
ปฏิทินพิธีการ   สลก.กองทัพเรือ ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์   สลก.กองทัพอากาศ แผนที่

491/2 อาคาร 3 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 1083     E-mail: [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : 0 2205 1505

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ 5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
Background จาก https://bluefx.net/store/virtual-studios/3-animated-backgrounds-free-sample