ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

เเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

ศิริกุล
พ.ต.อ.ศิริกุล บุญอิ้ง
ธนวัตร
พ.ต.อ.ธนวัฒน์ วัฒนกุล
พ.ต.อ.ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์


พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณกุล

พ.ต.อ.จีระศักดิ์ เหล่าทัพ

ผู้กำกับการ

พ.ต.ท.หญิง สุภาพ งามภักดี

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง พัชนีย์ สุวรรณธานี

ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 1


พ.ต.อ.หญิง พัชรี นรินทรางกูร

ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 2

พ.ต.อ.หญิง ปิยะรัตน์

ผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ

กรรณิการ์1(1)
พ.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ เหล่าทัพ

ผู้กำกับการ กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ