เอกสารสำหรับดาว์นโหลด
  ข่าวสาร
          ปฏิทินพิธีการ
          กิจกรรม
          ภารกิจห้องประชุม
          ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
          กฎหมายและระเบียบ
          Download เอกสาร
          ความรู้น่าอ่าน
          เว็ปไซน์แนะนำ
    ติดต่อเรา
วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับภารกิจผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. (08/05/56)
นโยบายบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาตราการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556-2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]