พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พ.ย. 65ข้าราชการตำรวจ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ อำนวยควาวมสะดวกผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำ